TÌM KIẾM
GIỚI THIỆU
Sơ lược về sự hình thành và phát triển của Sở Ngoại vụ Đắk Lắk

       Sở Ngoại vụ được thành lập theo Quyết định số 2566/QĐ-UBND, ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.      

Khi mới thành lập, Sở có 2 lãnh đạo và 4 công chức, đến tháng 12 năm 2012, Tổ chức và Bộ máy của Sở Ngoại vụ đã được củng cố phát triển, tổng số công chức, viên chức và hợp đồng là 30 người  gồm:

- Ban giám đốc :   4 người, Giám đốc sở, 3 Phó Giám đốc sở.

- Phòng nghiệp vụ:  7 người

- Phòng biên giới  :   03 người

- Văn phòng : 10 người

- Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại:  6 người.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được cấp trên giao, Sở Ngoại vụ đã chủ động, tích cực triển khai công tác Ngoại vụ và Biên giới lãnh thổ quốc gia; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, điều hành các hoạt động theo nhiệm vụ được giao có hiệu quả; tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về lĩnh vực chuyên ngành như: Chương trình xúc tiến vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài, Chương trình hành động Ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, Kế hoạch triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa, Quy chế quản lý người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh, Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngọai trên địa bàn tỉnh, ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào, Việt – Hàn, Việt - CampuChia...; hướng dẫn, quản lý các đoàn chuyên gia nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh an toàn, làm công tác Lễ tân Ngoại giao tổ chức đón, tiếp các đoàn Ngoại giao, các đoàn khách Quốc tế đến tham dự các lễ hội và làm việc tại tỉnh một cách trọng thị, hiếu khách theo nghi lễ ngoại giao không để xảy ra sự cố nào làm ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại cũng như an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; Công tác tổ chức các hội nghị, hội thảo và các hoạt động giao lưu văn hoá với các nước diễn ra thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả cao, công tác quan hệ vận động các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài đến đầu tư tại Đắk Lắk ngày càng khởi sắc và có hiệu quả thiết thực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, củng cố môi trường hòa bình, hữu nghị, tranh thủ thêm nguồn lực bên ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời các thủ tục cần thiết cho các đoàn cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ... của tỉnh đi nước ngoài để công tác, tham quan và học tập kinh nghiệm theo đúng quy định pháp luật; phối hợp với các cơ quan hữu quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác biên giới, công tác phân giới cắm mốc; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia..; thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ theo quy định.

Trải qua một thời gian vừa làm vừa rút kinh nghiệm, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể Lãnh đạo Sở, Cấp ủy chi bộ, các đoàn thể, công chức, viên chức của Sở Ngoại vụ cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được một số thành tích đáng ghi nhận đó là:

- Năm 2008: UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Sở Ngoại vụ đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho thành công của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2008.

- Năm 2009: UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Sở Ngoại vụ đã có thành tích xuất sắc góp phần thành công của Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam tổ chức tại Đắk Lắk.

- Năm 2010: Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen cho Sở Ngoại vụ đã có thành tích xuất sắc trong công tác Ngoại vụ địa phương 2 năm 2009-2010.

- Năm 2011:

+ Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen cho Sở Ngoại vụ đã có thành tích xuất sắc trong công tác Ngoại vụ địa phương từ năm 2009-2011.

+ UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Sở Ngoại vụ đã có thành tích xuất sắc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 2011 ■

Nguyễn Văn Bình
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đắk Lắk


TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk