TÌM KIẾM
GIỚI THIỆU
Cơ cấu tổ chức


STT


HỌ VÀ TÊN


CHỨC VỤ


ĐIỆN THOẠI


EMAIL


I. BAN GIÁM ĐỐC


1


Bà: Nguyễn Thị Tiết Hạnh


Giám đốc


cơ quan: (0262)3.952.679

di động: 0903.576.888


nguyenthitiethanh66@gmail.com


2


Ông: Trần Văn Sơn


Phó Giám đốc

 


cơ quan: (0262)3.841.955

di động: 0946.004.600


sontv@ngoaivu.daklak.gov.vn


3


Ông: Phan Quốc Hoàn


Phó Giám đốc


cơ quan: (0262)3.843.393

di động: 0913.137.686


hoanpq@ngoaivu.daklak.gov.vn


4


Bà: Châu Thị Hồng Mai


Phó Giám đốc


Cơ quan:

(0262) 3.841.011

Di động: 0905.055.124


maicth@ngoaivu.daklak.gov.vn


II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ


1. Văn phòng Sở


1.1


Ông: Dương Vũ Điệp


Chánh Văn phòng


cơ quan: (0262)3.841.879

di động: 0932.473.399


diepduongvu@yahoo.com.vn


1.2


Bà: Phan Thị Sang


Phó Chánh Văn phòng


cơ quan: (0262)3.986.879

di động: 0914277997


sang_songoaivu@yahoo.com


1.3


Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt


Phó Trưởng Phòng


Cơ quan: (0262)3.926.879

di động: 0914.069.787


nguyenminhnguyet13@gmail.com


2. Phòng Quản lý Biên giới


2.1


Ông: Đỗ Hoài Thạch


Trưởng Phòng


Cơ quan:

(0262)3.843.013 di động:

0982.812.068


thachdh1968@gmail.com


3. Phòng Lãnh sự và NVNONN


3.1


Bà:  Mai Thị Thu Hường


Trưởng phòng


Cơ quan: (0262)3.842.920

Di động: 0949.317.317


maithithuhuong1981@gmail.com


3.2


Nguyễn Thị Xuân Trà


Phó Trưởng phòng


Cơ quan:

(0262)3.842.920

Di động: 0977.434.608


trantx@ngoaivu.daklak.gov.vn


4. Phòng Hợp tác Quốc tế


4.1


Bà:  Nguyễn Thị Hồng Minh


Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng


Cơ quan:

(0262)3.842.920

Di động: 0917.984.984


ms.hongminh@gmail.com


5. Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại


5.1


Bà: Dương Thị Hồng Hiền


Phó Giám đốc – Phụ trạc Trung tâm


cơ quan: (0262)3.844.379

Di động: 0945.509.155


honghien2212@gmail.com


5.2


Ông: Trần Minh


Phó Giám đốc Trung tâm


Cơ quan: (0262)3.844.379

Di động: 0905.699.575


tranminhngoaivudl@gmail.com


TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk