THÔNG BÁO
Thứ Ba , 3/11/2015
THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VÀ BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG NĂM 2015

SỞ NGOẠI VỤ ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đắk Lắk, ngày   02  tháng 11 năm 2015


THÔNG BÁO

Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, nhân viên

và đề xuất thi đua, khen thưởng năm 2015


Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban ngày 02/11/2015 về công tác tổng kết, thi đua khen thưởng cuối năm, Văn phòng Sở thông báo như sau:

1. Về đánh giá, phân loại

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Quy trình số 03 Quyết định số 60/QĐ-SNgV ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Sở Ngoại vụ về ban hành bộ quy trình làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk.

Đề nghị công chức, viên chức và nhân viên thực hiện tự đánh giá theo Quy trình số 03 Quyết định số 60/QĐ-SNgV (đăng tải tại Website Sở Ngoại vụ - mục Thông báo) trước ngày 04/11/2015 và các phòng, đơn vị tổ chức họp đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân trước ngày 06/11/2015.

2. Về đề xuất thi đua, khen thưởng

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, theo đó:

a) Đối với bình xét thi đua:

- Đối với cá nhân:

+ Căn cứ các tiêu chí tại khoản 4 Điều 15 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND để bình xét danh hiệu lao động tiên tiến.

+ Xét chọn tối đa không quá 15% trong tổng số lao động tiên tiến để xét, đề nghị khen thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

+ Xét chọn những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở để xét, đề nghị khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

- Đối với tập thể, có các danh hiệu sau:

+ Tập thể lao động tiên tiến.

+ Tập thể lao động xuất sắc.

b) Đối với bình xét khen thưởng (cá nhân và tập thể)

+ Giấy khen của Giám đốc Sở (đối với cá nhân: không quá 30% số công chức, viên chức, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên)

+ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với cá nhân: Không quá 20% số công chức, viên chức, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trong quá trình bình xét thi đua, khen thưởng các phòng, đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn tại Điều 15, 16, 17, 18, 19 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND để đối chiếu, thực hiện.

Các phòng, Trung tâm Dịch vụ đối ngoại hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân loại công chức, viên chức và nhân viên và đề xuất các hình thức thi đua, khen thưởng gửi về Văn phòng Sở trước ngày 09/11/2015.

          Nhận được Thông báo này, đề nghị công chức, viên chức, nhân viên và trưởng các phòng, Trung tâm Dịch vụ đối ngoại nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP (dán TB).

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Dương Vũ Điệp

QUY TRINH DANH GIA 2.doc
VanBanGoc_11.2015.QD.UBND.pdf



Tin nổi bật.........................................................................................................
Hội thảo “Tăng cường hợp tác giữa Tây Nguyên và Nhật Bản” ( 08/10 )
Bàn giao hệ thống lọc nước sạch cho Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng ( 04/10 )
KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CHO TRƯỜNG MẪU GIÁO CƯ PUI ( 04/10 )
Dự án EC4 hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản tại huyện Krông Bông ( 04/10 )
Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án Xây dựng Trường Mẫu giáo ( 04/10 )
Đại sứ quán Israel hỗ trợ tập huấn cấp cứu tim mạch nâng cao cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ( 04/10 )


Các thông báo khác.............................................
QUY ĐỊNH CỦA TỈNH ỦY ĐẮK LẮK VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ( 19/08 )
Kế hoạch tổ chức hội thi “Tìm hiểu 70 năm ngành Ngoại giao Việt Nam” ( 29/06 )
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TIN HỌC KHỐI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRẺ TỈNH ĐẮK LẮK ( 23/06 )
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) ( 19/03 )
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP Ý XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ ( 29/01 )
HỘI THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( 27/12 )
THÔNG BÁO KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP NĂM 2014 ( 19/11 )
THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG ( 25/09 )
TRUNG TÂM TƯ VẤN LÃNH SỰ ( 01/07 )
Thông báo Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ( 20/03 )
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk