Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
tải về
Nghị định số 148/2018/NĐ-CP
tải về
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP
tải về
Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ
tải về
Thông báo một số văn bản mới
tải về
vĂN bản mới của Trung ương
tải về
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018
tải về
Nghị định số 166/2017/NĐ-CP của Chính phủ
tải về
Quy định hoạt động thương mại biên giới
tải về
QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ
tải về
QUYÊT ĐỊNH SỐ 29/2016/QĐ-UBND
tải về
NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2016/NĐ-CP
tải về
LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
tải về
LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
tải về
LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
tải về
LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
tải về
QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2015/QĐ-TTg VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 45/2006/QĐ-TTg
tải về
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
tải về
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ
tải về
Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG
tải về
Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
tải về
THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ MUA SẮM HÀNG HÓA
tải về
Thông tư số 37/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015
tải về
Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2015
tải về
Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015
tải về
Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015
tải về
QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2014/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
tải về
Luật sửa đổi bổ sung luật quốc tịch có hiệu lực từ 26/06/2014
tải về
Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg
tải về
Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg
tải về
Thông tư số 94/2006/TT-BTC
tải về
Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg
tải về
Thông tư số 06/2011/TT-BTC
tải về
Thông tư số 103/2007/TT-BTC
tải về
Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg
tải về
Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2012
tải về
Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007
tải về
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
tải về
09 Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII
tải về
MẪU KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP
tải về
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013
tải về
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
tải về
Luật Thủ đô
tải về
Luật Hợp tác xã
tải về
Luật xuất bản số 19/2012/QH13
tải về
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
tải về
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
tải về
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý Thuế
tải về
Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư
tải về
Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
tải về
Thủ tướng Chính phủ quy định về 2 tổ chức trực thuộc Bộ Ngoại giao
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia và Cục Lễ tân Nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao.
tải về
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk