Văn bản về Đối ngoại
ĐẮK LẮK BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013  về việc  ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

Thông tin đối ngoại quy định tại Quy chế này là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam và của tỉnh Đắk Lắk; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước. Hoạt động thông tin đối ngoại là hoạt động đưa thông tin đến với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Đắk Lắk, truyền thống lịch sử, văn hóa, thành tựu, tiềm năng hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ra bên ngoài cũng như thông tin bên ngoài vào tỉnh. Chú trọng tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm góp phần tăng cường và củng cố tình hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới.

Nội dung Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 03 chương và 15 điều quy định việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Theo đó, công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn, kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa các đơn vị.

Trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại và dự toán kinh phí hàng năm theo quy định, đồng thời gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp, xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quy chế nêu rõ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình, các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về thông tin đối ngoại. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đa dạng hóa hình thức và sản phẩm thông tin tuyên truyền đối ngoại.

               Kim Bảo (Sở TT&TT)File đính kèm: tải về


Các văn bản khác
Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tư số 23/2013/tt-blđtbxh ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thông tư Liên tịch số 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20 tháng 8 năm 2013
Tài liệu phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (phiên bản rút ghọn)
Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP
Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk